Retningslinjer for fordeling af haltimer til foreninger  
 
Driftsoverenskomst med Horsens Kommune
Hovedgård Hallen er en selvejende hal, som har en driftsoverenskomst med Horsens Kommune. Som en del af driftsoverenskomsten skal Hallen stille timer gratis til rådighed i tidsrummet 8.00-23.00 hverdage og weekends til følgende brugergrupper:

  • Folkeskoler
  • Skolefritidsordninger og børn- og ungeinstitutioner
  • Private pasningsordninger
  • Folkeoplysende børne-, ungdoms- og idrætsforeninger
  • Kultur- og fritidsaktiviteter i foreninger
  • Voksenundervisningsaktiviteter efter Folkeoplysningsloven

Alle folkeoplysende foreninger i Hovedgård og omegn kan derfor bruge hallen gratis til foreningsaktiviteter dvs. træning, stævner, mm. Hallen råder over ikke-reserverede timer til udlejning til ikke-tilskudsberettigede aktiviteter, kommercielle arrangementer mm.

Retningslinjer for fordeling af haltimer til foreninger 
Når den nye multihal er færdig efteråret 2020 råder Hovedgård Hallen over tre aktivitetsrum og nedenstående principper gælder for fordeling af haltimer i de tre aktivitetsrum. Da de tre aktivitetsrum har forskellig størrelse og er egnede til forskellige aktiviteter, vil forskellige typer af aktiviteter blive prioriteret i de forskellige rum.
 
De tre aktivitetsrum er:
- Hallen (20 x 40 m håndboldbane)
- Stor multisal (20 x 26 m)
- Lille multisal (12 x 12 m.)
 
Retningslinjer for fordeling af haltimerne i de tre aktivitetsrum er:

· At der skabes mest mulig aktivitet i de tre aktivitetsrum til hverdag og i weekender

· At det kun er selve aktivitetsrummene, der stilles til rådighed med standard idrætsinventar. Brugerne skal selv opstille inventar og efterlade rummene efter aktivitetsbrug, som de modtog dem. Ved manglende oprydning faktureres for brugte timer.

· At timerne fordeles, så der ikke anvendes uhensigtsmæssigt meget tid på opstilling og nedtagning af udstyr samt personaleressourcer til rengøring

· I tidsrummet kl. 15.00 til kl. 19.00 skal aktiviteter for voksne (over 18 år) vige, hvis der er hold med børn og unge (unge under 18 år), der ønsker haltider (børn prioriteres over voksne jf. folkeoplysningsloven)

· Aktiviteter der kan gennemføres i mere end et aktivitetsrum placeres således, at flest mulige af de samlede ønsker kan imødekommes.

· Det tilstræbes at fordele de mest attraktive timer ligeligt ud fra foreningernes ønsker og behov. Det vurderes, at timerne mellem kl. 19.00 og kl. 21.00 fra mandag til torsdag er mere attraktive timer end timerne fra kl. 21.00-23.00 og fredag.

· Aktiviteter, der har få aktive, skal vige, hvis der er hold med mange aktive, der ønsker haltider.

· Aktiviteter, der ikke kræver en hel hal, skal vige, hvis der er aktiviteter, der har brug for en hel hal.

· Den lille multisal er prioriteret til bevægelsesaktiviteter fx gymnastik, dans, yoga samt til kulturelle aktiviteter.

· Der må ikke anvendes bolde og andre redskaber, der kan ødelægge gulve og vinduer i den lille multisal.

· Der må ikke anvendes harpiks i den lille og den store multisal

 
Sådan søger foreninger om haltimer i Hovedgård Hallen
Halinspektøren informerer på Facebook, på hjemmesiden samt pr. mail til medlemmer af Hovedgård Hallen, at der skal ansøges om timer til den kommende sæson.

Foreninger der ønsker at bruge de tre aktivitetsrum i den kommende sæson august –august ansøger om timer til Hovedgård Hallen senest den 1. april. Det gælder både faste træningstimer, kendte stævner og arrangementer samt camps og skoler.

Fordelingen af haltimer for den kommende sæson offentliggøres på hallens hjemmeside senest 1. maj. Efter 1. maj vil der stadig være mulighed for at booke ledige timer. Det sker ved at tage kontakt til halinspektøren.

Hovedgård Skole samt andre kommunale institutioner ansøger senest uge 2 og 15. august jf. driftsaftale med Horsens Kommune.

Det skal angives i ansøgningen, hvilke uger i løbet af sæsonen, at ansøgningen gælder.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

· Aktivitet

· Antal hold

· Antal forventede deltagere pr. hold

· Hvilket aktivitetsrum man ønsker til det enkelte hold

· Om det er senior (18+) eller ungdom (0-18 år)

· Hvilke uger, at ansøgningen gælder

Ansøgningen sendes til halinspektør Jimmi Nørgård på mail: hallen@hovedgaardhallen.dk  
Spørgsmål: Kontakt gerne halinspektør Jimmi Nørgård på mobil: 2021 1191
 
Med venlig hilsen
Hovedgård Hallens bestyrelse, marts 2020.